Addysg Cyfrwng Cymraeg

Nid yw’r Coleg yn darparu cyrsiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar wahân ond mae i bob cwrs academaidd fodiwlau neu elfennau y gellir eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog. Anogir myfyrwyr i weithio yn y ddwy iaith fel rhan o’u rhaglen hyfforddi gyffredinol. O gofio natur ansicr y diwydiant, atgoffir myfyrwyr yn gyson bod gallu cynnal gyrfa lwyddiannus yn effeithiol yn y ddwy iaith yn amlwg o fantais iddynt. Mae’r coleg yn diffinio addysgu dwyieithog o dan un neu fwy o’r categorïau canlynol:

  • cwrs wedi ei gyflwyno yn Saesneg, gyda’r asesu ysgrifenedig ar gael yn Gymraeg neu i’r gwrthwyneb
  • cwrs wedi ei gyflwyno yn Saesneg gyda’r gwaith llafar ar gael yn Gymraeg neu gan ddefnyddio cyfieithu ar y pryd, neu i’r gwrthwyneb
  • addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd, gyda sesiynau wedi’u hamserlennu ar wahân mewn gwahanol ystafelloedd
  • rhai elfennau o’r cwrs ar gael yn Gymraeg
  • profiad gwaith mewn sefyllfa lle mae’r iaith yn wahanol i’r iaith y dysgir y cwrs ynddi

Caiff pob myfyriwr sy’n dymuno astudio’n ddwyieithog wybod ar ddechrau pob modiwl/cwrs am gategori/dull addysgu dwyieithog y modiwl/cwrs hwnnw.

Actio

Dysgir modiwlau craidd y cwrs yn Saesneg, er bod cyfle i weithio yn Gymraeg fel arfer yn ystod y modiwlau ‘Actio Sgrîn’ ym Mlwyddyn 1 a 2.

Yn ychwanegol, ceir cyfres o ddosbarthiadau trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob blwyddyn o’r hyfforddiant, a gynigir gan ymarferwyr gwadd yn eu meysydd arbenigol neilltuol, fel: Sgrifennu Newydd a Datblygu Drama; Arfer Cyfredol yn y Diwydiant; Astudiaethau Cyd-destunol. Gellir perfformio projectau creadigol unigol yn Gymraeg neu yn Saesneg, gyda mentora ar gael yn y cyfrwng dewisol.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn cymryd rhan hefyd mewn rhaglen o ddosbarthiadau meistr a drefnir tuag at ddiwedd y cwrs fel arfer, ac sy’n cynnwys ymweliadau gan nifer o ymarferwyr adnabyddus o ddiwydiant theatr a theledu Cymru, gyda’r nod o gyfarwyddo myfyrwyr tuag at arfer proffesiynol a chyfleoedd galwedigaethol.

Bydd myfyrwyr sy’n graddio yn cyflwyno gwaith i gynulleidfa wadd o gynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, asiantiaid a chyfarwyddwyr castio yn y Stondin Actio flynyddol yng Nghaerdydd a Llundain. Cyflwynir gwaith yn y Gymraeg a’r Saesneg gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn Stondin Caerdydd.

Cerddoriaeth

Mae’r myfyrwyr ar bob rhaglen Gerddoriaeth yn derbyn lefel uchel o ddysgu un-i-un yn eu prif faes astudio. Yn unol ag amcanion strategol y Coleg, mae’r staff sy’n cael eu recriwtio yn ymarferwyr cyfredol yn eu maes, a gallant fod o Gymru neu o wledydd eraill, yn dibynnu ar eu sgiliau arbennig. Ni all y Coleg warantu y bydd tiwtoriaid Cymraeg eu hiaith ar gael ym mhob maes, ond lle bo’r tiwtor a’r myfyriwr yn siarad Cymraeg, gellir ymgymryd â dysgu un-i-un a Chynlluniau Datblygiad Personol yn Gymraeg, yn enwedig mewn Astudiaethau Llais, Astudiaethau’r Delyn a Chyfansoddi.

Yn ychwanegol, gall myfyrwyr ddewis cyflwyno gwaith ysgrifenedig i’w asesu (yn cynnwys traethodau hir) a rhoi cyflwyniadau ffurfiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynllunio Theatr

Mae myfyrwyr Cynllunio Theatr yn cael cyfle i weithio mewn lleoliadau gwaith ar gynyrchiadau Cymraeg fel y gallant weithio mewn cyd-destun proffesiynol gydag actorion, rheolwyr llwyfan a chyfarwyddwyr trwy gyfrwng y Gymraeg. Trefnir lleoliadau astudio arbenigol gyda chwmnïau theatr, ffilm a theledu Cymraeg.

Gall gwaith project a dosbarthiadau sgiliau, er eu cynnal yn Saesneg, gynnig cyfarwyddyd ac adborth asesu wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg os oes galw.

Gellir cyflwyno pob darn o waith ysgrifenedig yn Gymraeg, gyda’r coleg yn darparu cyfieithiad i ddibenion asesu. Mae sesiynau dysgu a thiwtorial ac asesiadau o’r prif broject astudiaethau cyd-destunol a hanesyddol a’r traethawd hir ar gael yn Gymraeg.

Rheoli Llwyfan

Gall myfyrwyr Rheoli Llwyfan ddewis un lleoliad gwaith ar gynhyrchiad Cymraeg ym mhob blwyddyn o’u hyfforddiant pan fo’r fath leoliad ar gael. Gall myfyrwyr hefyd ddewis lleoliad galwedigaethol gyda chwmni Cymraeg os yw hynny’n briodol i’w hanghenion dysgu. Gellir cyflwyno pob asesiad ysgrifenedig yn Gymraeg. Mae un aelod o staff academaidd llawn-amser y Tîm Rheoli Llwyfan yn siarad Cymraeg rhugl ac felly gellir cynnal sesiynau dysgu un-i-un a/neu sesiynau tiwtorial yn Gymraeg gyda myfyrwyr Cymraeg eu hiaith. O bryd i’w gilydd, efallai y bydd staff rhan-amser Cymraeg eu hiaith ar gael y gellir gweithio gyda nhw.

Rheolaeth yn y Celfyddydau

Gall myfyrwyr Rheoleth yn y Celfyddydau gyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg, gyda’r coleg yn trefnu cyfieithu i ddibenion asesu.